تبلیغات
isi7.ir آموزش رایگان مقاله نویسی - انواع فرضیه‌ها

isi7.ir آموزش رایگان مقاله نویسی

isi7 آموزش رایگان پایان نامه و مقاله نویسی...هدیه ای برای پژوهشگران...هدیه خودتو بردار...

انواع فرضیه‌ها


اولین گام در پردازش داده‌های حاصل از ابزار تحقیق، بویژه پرسشنامه، توجه به نوع فرضیه‌های


مطرح‌شده است، كه این فرضیه‌ها عموماً اهداف تحقیق مشتق می‌شوند. ضمن آنکه یادآوری می شود


در پردازش داده ها, اهمیت مقیاس داده ها را نیز نباید از نظر دور داشت. چراکه مقیاس داده ها در


قالب فرضیه ها گنجانده شده اند و در نتیجه ترکیب مقیاس داده ها و فرضیه ها و به عبارتی دیالکتیک


این دو معیار است که نقش بسزائی در انتخاب نهایی آزمون آماری متناسب اعم از پارامتری و


ناپارامتری دارد.افزون بر این, چارچوب و مدل نظری انتخابی تحقیق نیز، زمینه‌ساز اصلی فرضیات


تحقیق قلمداد می‌شود و تمامی فرضیه هایی که قصد بر آزمون آنها را داریم, منتج از این چارچوب و


مدل نظری می باشند.


هر تحقیقی مبتنی بر یك سری فرضیاتی درخصوص روابط احتمالی پدیده‌ها و متغیرهای تحقیق بوده و هر


محقق بنا به منابع متعدد، پاسخهایی در رابطه با كیفیت ارتباط متغیرها با همدیگر ارائه می‌دهد.


به بیان آماری, فرضیه گزاره ای است در مورد پارامتر جامعه, به گونه ای که آزمون آن به وسیله


آمار نمونه ای امکانپذیر باشد (کورتز, 1374:170).


این پاسخها، كه در واقع همان فرضیات تحقیق می‌باشند، معمولاً به سه صورت مطرح می‌شوند، كه هر


یك از آنها، نوع آزمون آماری خاص خود را می‌طلبند. این فرضیه‌ها عبارتند از:


الف) فرضیه توصیفی (Descriptive hypotheses): فرضیه توصیفی همواره در رابطه با


یك متغیر به كار می‌رود و به آن نوع فرضیه‌ای اطلاق می‌شود كه عموماً جهت و یا نوسان یك پدیده یا


متغیررا مطرح می‌كند.


آزمون پارامتری t تك نمونه‌ای و آزمونهای ناپارامتری كای اسكور تك متغیره یا تك‌سئوالی و


دوجمله ای،آزمونهایی هستند كه در نرم‌افزار آماری SPSS جهت آزمون فرضیات توصیفی


تعبیه شده‌اند.

ب) فرضیه رابطه‌ای (Correlational hypotheses): فرضیه رابطه‌‌ای، برخلاف فرضیه


توصیفی، همواره در رابطه با دو متغیر به كار می‌رود و به آن نوع فرضیه‌ای اطلاق می‌شود كه كیفیت


ارتباط بین این دو متغیر را مطرح می‌كند. فرضیه‌های تحقیقات مربوط به حوزه اقتصادی و اجتماعی


عموماً از این نوع هستند. فرضیه رابطه ای را برحسب جهت فرضیه (مثبت و مستقیم یا منفی و


معکوس)می توان به دو صورت جهت دار و فاقد جهت مطرح کرد. بدین صورت که:


1- فرضیه جهت دار (Directional): فرضیه ای است که در آن, محقق جهت رابطه بین دو متغیر


را نیز یا بصورت مثبت و مستقیم و یا بصورت منفی و معکوس بیان می کند.


مثال 1 برای رابطه مثبت و مستقیم: بین تحصیلات و اعتماد اجتماعی رابطه مثبت و مستقیم


وجود دارد.


مثال 2 برای رابطه منفی و معکوس: بین فردگرایی و اعتماد اجتماعی رابطه منفی و معکوس


وجود دارد.


2- فرضیه فاقد جهت (Non-directional): فرضیه ای است که محقق تنها به بیان وجود


رابطه بین دو متغیر اکتفا کرده و اشاره به جهت مثبت و مستقیم و یا منفی و معکوس آن نمی کند.


مثال: بین تحصیلات و اعتماد اجتماعی رابطه وجود دارد.


انواع سنجه‌های پیوند (Association measures) در دستور Crosstabs و انواع


آزمونهای همبستگی در دستور Correlate، متناسب برای آزمون فرضیه‌های رابطه‌ای هستند.


ج) فرضیه تفاوتی یا مقایسه‌ای (Differential hypotheses): در طرح فرضیه تفاوتی،


همیشه درصدد مقایسه میانگین (آزمونهای پارامتری) و یا میانه (آزمونهای ناپارامتری) متغیرها


در بین گروهها هستیم. فرضیه تفاوتی، هم در رابطه با یك متغیر و هم در رابطه با دو متغیر به كار


می‌رود.به عبارتی، گاه هدف از این فرضیه، مقایسه میانگین یك متغیر با مقدار آزمون


(Test value)می‌باشد. گاه نیز هدف از طرح این فرضیه، مقایسه میانگین یا میانه یك متغیر


در بین دو گروه و بیشتر و یا مقایسه میانگین یا میانه یك متغیر در دو زمان قبل و بعد می‌باشد.


فرضیه تفاوتی نیز همانند فرضیه رابطه ای, برحسب جهت فرضیه (یک دامنه و دودامنه) به دو


صورت یک دامنه و دودامنه مطرح می شود. بدین صورت که:


1- فرضیه یک دامنه (One-tailed): فرضیه ای است که در آن, محقق جهت تفاوت را


بیان می کند.مثال: میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان بیشتر از زنان می باشد.


2- فرضیه دودامنه (Two-tailed): فرضیه ای است که محقق تنها به بیان تفاوت متغیر


در بین گروهها اکتفا کرده و اشاره به جهت تفاوت آن نمی کند.


مثال: میزان اعتماد اجتماعی در بین مردان و زنان متفاوت است.


آزمون فرضیه تفاوتی، هم از طریق آزمونهای پارامتری (انواع آزمونهای پارامتری t و F)


و هم از طریق آزمونهای ناپارامتری ویلكاكسون، من وایت نی، كروسكال والیس، مك نمار،


كوكران و ...) انجام می‌گیرد.


منبع: وبگاه پایان نامه

طبقه بندی: آموزش مقاله نویسی، پایان نامه نویسی، روش تحقیق و انتخاب آزمون آماری، نکاتی از تهیه پروپوزال،
برچسب ها:انواع فرضیه، فرضیه تحقیق،

[ یکشنبه 27 اسفند 1391 ] [ 10:55 ب.ظ ] [ گروه علمی پژوهشی isi7 ]

[ نظرات() ]